Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest dla Fly Park In Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej (dalej: Fly Park In Sp. z o.o. Sp. k.) jednym z priorytetów i kluczowych aspektów. 

Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona z przeznaczeniem dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w ramach franczyzy z Fly Park In Sp.  z o.o. Sp. k. oraz dla tych, którzy podjęli już z Fly Park In Sp.  z o.o. Sp. k. współpracę. 

Dokument ten zawiera niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane oraz jak można się z nami skontaktować w celu ich realizacji. 

Ilekroć w Polityce prywatności używa się pojęcia dane osobowe rozumie się przez nie wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Natomiast przetwarzanie danych osobowych to wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych jak min. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnienie, usuwanie. 

Politykę prywatności przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016 r., str. 1-88) (dalej: Rozporządzenie 2016/679). 

I. Administratorem danych osobowych jest Fly Park In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Wspólna 2, 35 – 205 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000711477, NIP: 5170386018, REGON: 369081610. 

II. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez:

1. adres e-mail: franczyza@fly-park.eu

2. telefonicznie pod numerem: 573 533 509

3. pisemnie na adres siedziby Administratora – ul. Wspólna 2, 35 – 205 Rzeszów,

– we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Przekazywane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy o współpracy franczyzowej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do powzięcia czynności ukierunkowanych na zawarcie i realizację ww. umowy, 

2. obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora, 

3. marketingu bezpośredniego produktów i usług– podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej) lub prawnie uzasadniony interes Administratora danych, 

4. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora, 

5. wypełnienia obowiązku prawnego – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wykonanie obowiązku ciążącego na Administratorze, przewidzianego w określonych przepisach. 

IV. Jak długo przetwarzamy dane osobowe? 

1. w przypadku, gdy dane przekazano w celu podjęcia działań dla zawarcia i wykonania umowy o współpracy franczyzowej – dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zawarcia umowy, a w razie jej zawarcia – przez czas obowiązywania umowy – lub do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń (jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora), 

2. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę – do momentu jej wycofania, 

3. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych – okres przetwarzania trwa do chwili ustania ww. interesu lub zgłoszenia przez uprawnionego sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych, 

4. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na obowiązujące przepisy – czas przetwarzania danych osobowych wyznaczają właściwe normy prawne. 

V. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora jego upoważnionym pracownikom, podmiotom współpracującym (np. podmioty świadczące usługi doręczania korespondencji i przesyłek, podmioty świadczące usługi prawne, dostawca usług IT) lub podmiotom, którym Administrator zobligowany jest przedstawić dane osobowe z powodu takiego wymogu prawnego. 

VI. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (chyba, że zachodzi wyjątek – złożono wniosek o przeniesienia danych osobowych). 

VII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją nieprzekazania danych może być częściowa lub całkowita niemożność podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy o współpracy franczyzowej.  

VIII. Cookies (ciasteczka).

Jak większość witryn internetowych – serwis flyparkbusiness.com korzysta z Cookies (tzw. ciasteczek). Cookies są to pliki zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (np. komputera, tabletu, telefonu komórkowego). 

Serwis flyparkbusiness.com używa pliki Cookies do przede wszystkim udostępniania swoich funkcji, prawidłowego i sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika działania serwisu, zapamiętania informacji o Twojej sesji, odpowiedniej obsługi osób zainteresowanych współpracą, z dopasowaniem do ich oczekiwań/preferencji, w celu marketingowym oraz statystycznym. 

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie Cookies lub innych podobnych technologii, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub zrezygnowanie z odwiedzania strony internetowej flyparkbusiness.com. Procedury modyfikacji ustawień dla poszczególnych przeglądarek znajdują się na stronach:

– Internet Explorer,

– Google Chrome,

– Firefox,

– Opera,

– Safari.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania Cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że zgadzasz się na ich używanie.

Stosowane przez Fly Park In Sp. z o.o. Sp. k. Cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkownika.

W serwisie flyparkbusiness.com wykorzystywane są 2 typy plików Cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne pozostają w przeglądarce użytkownika tylko przez okres korzystania przez niego ze strony internetowej. Pliki stałe pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia dla celów analitycznych i dla ulepszania usług. Poniżej zamieszczono ogólne informacje na temat tych narzędzi. 

GOOGLE ANALYTICS – wykorzystywane dla analizy sposobu używania serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów traktujących o funkcjonowaniu serwisu. Google nie używa zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe wiadomości można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

YANDEX METRICA – wykorzystywane dla analizy ruchu na stronie internetowej flyparkbusiness.com. Zebranych danych nie używa się do identyfikacji użytkownika. 

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE – w serwisie wykorzystywane są̨ wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+). Wtyczki pozwalają̨ użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w serwisie wtyczek powoduje, że dany portal społecznościowy otrzymuje wiadomość o korzystaniu z serwisu przez użytkownika i może przypisać je do profilu użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć́ w Politykach prywatności tych portali. 

Filmy z serwisu internetowego YouTube – ich wyświetlenie oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies podmiotu Google LLC dotyczących usługi YouTube. 

IX. Profilowanie to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega min. na ich wykorzystywaniu do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Używanie profilowania umożliwia przygotowanie i zaprezentowanie odpowiednio dopasowanej propozycji współpracy (zaproszenia do współpracy). 

Stosowane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji w sposób zautomatyzowany. 

X. Administrator informuje, że osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

2. do żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3. do usunięcia danych, 

4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Sprzeciw marketingowy- ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej mu władzy publicznej),

6. do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, 

7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

8. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania była jej zgoda, z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać w każdym czasie. 

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt:

e-mailowy: franczyza@fly-park.eu

telefoniczny: 573 533 509

lub pisemnie na adres: Fly Park In Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wspólna 2, 35 – 205 Rzeszów.